« Όμορφη | Main | Jericho I and II »

March 17, 2009

Comments

Dana_Semitecolo
1.

Εγώ πιστεύω στα φαντάσματα πάντως.

Χαίρομαι που ανακάλυψα και τούτο το σπιτικό σου.

Να 'σαι καλά Γιάννη!

yannis
2.

Kαλώς τηνε!
Κατσε ν' ανάψω κανά φως μη σκοντάψεις πουθενά.

νατάσα ζαχαροπούλου
3.

καλησπέρα.
καλά έκανες κι ανάρτησες αυτό τό κείμενο κι εδώ.!!!

νατ.

darkwhisper
4.

ρε θα το ξαναδιαβαζω, και θα το ξαναδιαβαζω... και εδω και στη λαιφο, μεχρι να μπορεσω να κανω ενα σχολιο της προκοπής!

aniaris
5.

ωραίο

Radio
6.

παλιό.
(τόσο που μοιάζει να τό 'χει γράψει άλλος).

Πως πάει;

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ