« Μη παίζεις με τα σίδερα | Main | Πανσέληνος »

May 28, 2009

Comments

Vassiliki
1.

Εξαιρετικό. Προτείνω να το ξαναγράψεις. Με πίστη.

yannis
2.

Γεια σου Βασιλικη.
Στη δικη μου σκήτη(ουτε καν μοναστηρι) μιλαω μονος μου. Καλο για να γραφεις, κακο για τη πιστη. Οξυμωρο αλλα η πιστη ειναι το βασικοτερο. Μου ειναι εντυπωσιακο το ποσο μεσα επεσες αναφεροντας αυτη τη λεξη (οικειο παλιροιακο φαινομενο του γραφια που πλεον ευκολα αναγνωριζεται και στους αλλους;). Εχει ανεβει δυο μερες το παρον και εικοσι φορες εχω σκεφτει να το κατεβασω. Το σωνει που σε καποια ξαναδιαβασματα του κατι βρισκω και που η πολη πρεπει να χτιστει κι αυτη.
Διαβαζεις ουσιαστικα οποτε βρισκεις και το πολυ ψιλα γραμματα.
Και με το ξαναγραψιμο συμφωνω.

Dana_Semitecolo
3.

Μην το κατεβάσεις!

yannis
4.

Γεια σου Ντάνα.
Θα βαλω τα δυνατά μου γι αυτο :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ