« Μοναδική αφαίρεση | Main | Στον ίσκιο του ανθισμένου κοριτσιού I »

November 04, 2009

Comments

Φοράδα στ΄αλώνι
1.

Έλεος ρε, έλεος...
Λίγο γκρι έστω.. Λίγη ζάχαρη...
Μαύρισε ο ορίζοντας... Κινίνο έγινε....


ΥΓ (Σκαμπώ γιατί δεν είχε;) :)

Φιλιά


Radio
2.

χεχε κινεζικο βασανιστηριο θες να πεις.
ε καλα, αφου το τελειωσες παλι καλα.

οσο για σκαμπω οσα θες http://www.balton.gr/0010000091

Vam33
3.

Όμορφο και σκοτεινό.Όπως πάντα
Καλημέρες απο το Ελάντα

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ