« Ατελές | Main | Το μασσάζ »

March 09, 2010

Comments

άλις
1.

ωραιος. που εφυγε.

ezak
2.

...κύριος...

Φοράδα στ΄αλώνι
3.

Αν υπάρχει τρόπος να βοηθήσουμε να φύγεις από ΄κει κάτω, να μας το πεις. :)))

Radio
4.

Mπα αστο, το διασκεδαζω.
Και μια ησυχια ααααλλο πραμα.
Και που να 'ρθω; Σε σας τους πτωχευσαντες;
Διαβασα και τον αλλο (Στ. Τσ.) κατακλαμμενοι βγαινεται καθε φορα απο τα ΒΙΟS.
Και λεφτα χαλατε και χαλια περνατε!
Εμεις εδω κανουμε κανα ψυχικο, πιανει τοπο :)
Σεις τι;
Σας φταινε ως και τα ρουχα σας.

Γιώργος Τ.
5.

Μεγαλείο!

Vam33
6.

Ναι καλά έκανε και έφυγε.Respect.Ωραίο κείμενο

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ