« Τα άδεια μπαρ | Main | Το κορίτσι και το χιόνι »

April 11, 2010

Comments

aniaris
1.

θέλω να'ρθω στη Γιαπωνία. Να βγω σ'αυτά τα μπαρ.

Radio
2.

χαχαχαχα Ανιαρις, βαζεις τα εισιτηρια, βαζω τη διαμονη και τη ξεναγηση ...στα μπαρ :)

aniaris
3.

15 ώρες απόσταση. ποτέ. θα τη βλέπω από'δω.

ezak
4.

...ακόμη μια ωραία ιστορία...χάθηκες...ξέρω, τα μπαρ...

Radio
5.

Nαι ezak, τα μπαρ ειναι μια αιτια οντως, γιατι τα εκοψα και μαζι κοπηκαν και τα ... αισθητικα ερεθισματα.
Αλλες αιτιες ειναι το Πασχα στα νησια (ψιλοβουβο ητανε), και η επομενη επιστροφη στη Σινικη ζομπιλαντ που παντα συνοδευεται απο ακραια καταθλιψη.
Που θα παει ομως, θα μου περασει.

Vam33
6.

Θέλω και εγώ Ιαπωνία , Τόκιο , ταμπέλες με ακαταλαβίστικα σύμβολα , αμυγδαλιές να ανθίζουν , θέλω ρε γαμώτο.Να δούμε πότε και πως...
Καλησπέρες απο το Ελάντα

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ