« Καθρέφτης | Main | Rashomon »

May 16, 2010

Comments

aniaris
1.

πεθαίνω για λίγη συνέχεια. δεν έχει ε;

Radio
2.

Αχ Ανιαρις, αυτο ειναι και μενα το παραπονο μου...
Μου βγαινουν σε συντομα επεισοδια, μετα το χανω :(

Vam33
3.

Θέλω και εγώ την συνέχεια Γιαννη.Πολυ καλο
Πήρες το μειλ για τον ποιητή ;
Καλημέρες

Radio
4.

Ευχαριστω Βαμ.
Ναι το πηρα (ευχαριστω) και τελω εις καταστασιν ... σοκ!

ezak
5.

...υπέροχος ξανά...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ