« Το κορίτσι και το χιόνι | Main | Μεταξύ μας »

July 10, 2010

Comments

foradastoaloni
1.

Εγώ πάλι γιατί πιστεύω ότι
...ο αέρας θα σε φάει ζωντανό και
....μια παλιά συνήθεια θα σε ξυπνήσει
είτε ο σκύλος έχει όνομα είτε όχι; :)

Φιλιά

Radio
2.

Οπωσδηποτε ισως,
τα υλικα ειναι ιδια το ανακατωμα κανει τη διαφορα
(Rashomon)

Ξενυχτι βλεπω, ντερτια βλεπω :)

ezak
3.

...ωραία συνήθεια τα φιλιά στον αέρα...

Radio
4.

Γεια σου Εζακ,
λυπαμαι που εχεις χαθει απο ...αλλου,
αλλα οτι βρισκεσαι καπου τριγυρω ειναι κατι...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ