« Μεταξύ μας | Main | Μικρές ανασκαφές γιά καλό σκοπό »

September 13, 2010

Comments

aniaris
1.

δε γίνεται να σε δημιουργήσω μέσα στο κεφάλι μου. τα'χω διαβάσει όλα. δε γίνεται.

Radio
2.

:)
την εικονα μου εννοεις, την προσωπικοτητα μου ετσι οπως τη "μαντευεις" μεσα απο τα κειμενα μου;
ή ετσι οπως παω απο το ενα στυλ στο αλλο;

aniaris
3.

το πρώτο. και λιγάκι και το δεύτερο.

ezak
4.

...με μια ανάσα...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ