« Πρώτη μέρα | Main | Μπάλα στις αλάνες »

October 23, 2010

Comments

ezak
1.

...γαμώτο τελείωσε... σαν να έβλεπα ταινία...

Radio
2.

δεν σου κρυβω εζακ πως κατι τετοια ειχα στο μυαλο μου να κανω.
τωρα αν βγηκε b-movie ή d-movie τι να κανουμε ...

napoleon
3.

παντα σε φορμα!
χαιρετισμούς από φράξο
εκει εισαι ακομα?

Radio
4.

Αγοοορι μου, ποσο καιρο ειχα να σ'ακουσω;!
Μη μου πεις οτι εισαι απο το νησι του πιο αγαπημενου μου μυθιστορηματος!!!
Ακομα εδω, κλεινω τεσσερα χρονια και απ' οτι δειχνει το πραμα θα κλεισω τεσσεράμισυ ...

Vam33
5.

Μοναδικό

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ