« Δελτίο καιρού Ι | Main | Κλειστός κόσμος »

May 01, 2011

Comments

aniaris
1.

σωστή αλλαγή τίτλου. είναι σημαντικό.

άλις
2.

οταν διαβαζω αυτα που γραφεις κι ενω ξερω που εισαι και φανταζομαι πως ειναι μια διαφορετικη πραγματικοτητα εκει περα, εξακολουθω να πιστευω πως ολα αυτα ειναι φανταστικα.πως τα επινοεις ή κατι τετοιο.
καλη πρωτομαγια.φιλια απο Αθηνα.

Radio
3.

φιλια πολλα και στις δυο σας,
εχει και συνεχεια αλλα
what more I can do (Leroy Carr)

a blues is a blues,
good or bad it's just a blues

xazo paidi
4.

Όντως, πάλι καλά που δεν πνίγηκες ο μαλάκας...
Φιλιά πολλά και θενκς περισσότερα. Για όλα...

alice

Radio
5.

Εμ γι' αυτο επιμενω στον αφρο :)

Παρακαλω. Το ελαχιστο ...

Ωραια φωνη εχετε,μανδαμ ;)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ