« Η φύση δε μπορεί να περιμένει | Main | Ψαροχώρι »

June 13, 2011

Comments

aniaris
1.

Οι φωτογραφίες σου μοιάζουν σαν από κάπου πουθενά. Σαν από κάποιον κανέναν. Δεν ήσουν εκεί. Κι εκεί δεν ήταν πουθενά.
Κι αυτό το παιδί άλλωστε δε μοιάζει με παιδί. Κι ο μη-φάρος είναι φάρος. Αν ήταν νύχτα θα το'βλεπες πως φέγγει, αλλά δεν ήταν. Τίποτα δεν είναι όπως ξέρω κι εσύ φωτογραφίζεις αυτό.

Radio
2.

Ωραίο σχόλιο Aniaris.
Το κρατάω. Εννοώ δεν είναι απ' αυτά που μπορεί να ξεχαστούν.
Οσο για το πουθενά, ίσως κάπου να υπάρχει κι αυτό.
Κάπου βαθειά και μακριά, εκεί που πολλοί νομίζουν ότι δεν είναι κανένας, εκεί που οι εξωτερικές εικόνες και τα χρώματα πολώνονται και ή διαλύονται στο φώς ή το διαλύουν.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ