« Το κορίτσι που περπατούσε | Main | Πόσο βαθύς είναι ο ωκεανός ... »

June 20, 2011

Comments

oberon
1.

Δύσκολο πράγμα ο ισοσκελισμός του ισοζυγίου. Η αφαίρεση είναι μάλλον το εξισορροπιστικό κλειδί ώστε να μην αναγκαστείς να παίξεις με πλασματικά αποθέματα.
Η λίμνη-κλεψύδρα, γεμάτη κι από τις δυό μεριές (άμμος ο ουρανός, άμμος και η λίμνη) και το δέντρο στην 5η φωτό που διχοτόμησε και ένωσε χρώματα και φως και αντιθέσεις...μου το σταθεροποίησαν απόλυτα το βλέμμα στο post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ