« Ψαροχώρι | Main | Τρείς άνδρες »

June 14, 2011

Comments

ezak
1.

...η ομίχλη πάντα, με τραβά σαν μαγνήτης και την ακολουθώ, γιατί μου αρέσει να χάνομαι μέσα της...είναι λίγο επικίνδυνο το ξέρω, αλλά αυτή τη φορά βρήκα μέσα της πολλούς στίχους...

Epic
2.

Η ομιχλη μοιαζει με αιθεριο σεντονι που νομιζεις οτι σε σκεπαζει...σε κρυβει απο το φως...μια ψευδαισθηση ασφλαειας ειναι...
Για μενα η ομιχλη ειναι ελλειψη οξυγονου...νομιζω θα πνιγομουν εκει...

Radio
3.

η ομίχλη
κρύβει απ' τα μάτια
άλλων τα σημαντικά
άλλων τ΄ασήμαντα
είναι μόνο νερό
που το σέρνει ο αέρας

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ