« Μπροστά στην παλίροια | Main | Αγροτικό με μπουλντόζα »

June 24, 2011

Comments

oberon
1.

...μα τι έγινε, μέχρι να πάω να κουρευτώ η Cesaria έφτασε στο Capo Verde κι επιβιβάστηκε ο Muddy στο καράβι?
Στη 2η φωτό πάντως το 'νιωσα σα να 'χει φουντάρει το καράβι αρόδου, και κοιτώντας με τις ώρες από κει ψηλά να είναι σαν να ίπτασαι.
Τι είναι γκακουέ?

Radio
2.

Παίζω με τη μουσική φίλε, ψαχνω κι εγώ τις διαθέσεις μου.
Κι επειδή ήδη εδώ ξημερώνει λέω να κλείσει ο σημερινός κύκλος και να ξαναπάμε στη Σεζάρια (όχι ότι θα μας πειράξει κιόλας).

Τον έγραψα λαθος, είναι γκαγκουές, έτσι όπως λένε οι Ελληνες ναυτικοί τον κεντρικό ασφαλή διάδρομο που υπάρχει στα καράβια (παράφραση του gangway)

oberon
3.

...να σου πω χάρηκα κρυφά γιατί κι εγώ τα ίδια κάνω, 'ανεβάζω' 'κατεβάζω' μέχρι να το βρω ακριβώς. Ωραία το κλείνεις με την Cesaria, ταιριάζει πιο πολύ με την αυγή. Γκαγκούες ε? Περίεργο κι ωραίο, και παραδόξως δεν το ΄χω ξανακούσει!
Καλή μέρα να 'χεις.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ