« Τρείς άνδρες | Main | Περιμένοντας τη νύχτα »

June 16, 2011

Comments

Epic
1.

Κάθε φορά όμως που νιώθω σίγουρος
γυρνώντας πίσω μου σε βλέπω
και πεθαίνω
και είν’ ένας κύκλος που δεν έχει τελειωμό
από την λύτρωση στον πόθο
να ολισθαίνω.

Radio
2.

Epic,
με πέταξες στα σχοινιά,
σωρό κουβάρι ...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ