« Μηχανικά όνειρα | Main | Βάρκες στα κύματα »

June 28, 2011

Comments

oberon
1.

Με ή δίχως λόγια, ωραία τα 'λες'.

Radio
2.

χεχεχε ελπίζω νά 'βαλες πρώτα τη μουσική να παίζει. Έχει σημασία.

oberon
3.

...το δικό μου λειτουργεί και δίνει νόημα μόνο έτσι. Ο 'ήχος' μαζί με το 'ίχνος' (ίχνος γραφής ή και εικόνας). Οπότε πάντα βάζω τη μουσική να παίζει πρώτα όπου αλλού κι αν τη βρίσκω.Καλησπέρα.

Epic
4.

εχει σημασια να ακουσεις την μουσικη που ακουει ο Radio γραφοντας...μπαινεις σε κλιμα..

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ