« Βάρκες στα κύματα | Main | Birdwatching »

June 30, 2011

Comments

Epic
1.

μια αλλη εκδοχη μουσικης υποκρουσης?

http://www.youtube.com/watch?v=GWvqkDvv4mE


Thievery Corporation - Culture Of Fear

Radio
2.

Εχεις δίκιο, κολλάει πολύ καλύτερα, κατοχυρώθηκε ήδη και επίσης ευχαριστώ -δεν είχα πάρει χαμπάρι οτι οι Thievery ξαναχτύπησαν.
Είχα κολλήσει με το πόσο ειχαν δέσει τα μπλούζ στα προηγούμενα ποστ που επέμεινα και σ' αυτό αλλά όντως έχει άλλο χαρακτήρα.

ezak
3.

...εκεί στα χωράφια καλά εντόπισα έναν δρομέα?...ή η φαντασία μου πήρε αρκετή δόση χημικών?...

Radio
4.

:) καλά τον είδες.
Ο "ποιητής" έχει βάλει εκεί στην ερημιά τη φιγούρα ενός δρομέα.
Ισως είναι ένα κρυφό σημείο σε κάποιο παιχνίδι που όποιος το βρει κερδίζει πόντους.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ