« Ενα κορίτσι, δύο αγόρια, ένα ποδήλατο | Main | Βροχή »

July 03, 2011

Comments

ezak
1.

...όλα όμορφα αλλά κι ο φωτισμός που δίνεις στην κάθεμιά μοναδικός...

oberon
2.

Εδώ υπήρξαν κάποιοι που με βλέμμα ηλεκτρισμένο αλλά κράτημα σταθερό,
γαντζώθηκαν αγέρωχα και κοίταξαν ψηλά πάνω απ' τα νέα δεδομένα...
οι δεκοχτούρες.

Radio
3.

ezak, αν το λέει αυτό μιά παλιοσειρά τότε μετράει αλλιώς :)

oberon, αυτή η δεκαοχτούρα με πέθανε :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ