« Προς τα εκεί που έπεφτε η νύχτα και η ομίχλη | Main | Ενα κορίτσι, δύο αγόρια, ένα ποδήλατο »

July 01, 2011

Comments

Epic
1.

ολα σε μια αρμονικη κινηση με μονο ακινητο παρατηρητη εσενα...το κανω συχνα στον Φλοισβο! Να με καιει ο ηλιος στην δυση του περιμενωντας λυτρωτικα να χαθει στο κοκκινο του Οριζοντα

oberon
2.

Η μνήμη μου έφτιαξε μια σκέψη-ερώτηση και σκέφτηκα να την ρωτήσω. Σχεδόν πάντα σε παρέες τα κορίτσια? Εκείνο το κορίτσι που χάραξε ένα μονοπάτι κι έφτιαξε μια θάλασσα, εδώ δεν είχε έρθει για να την συναντήσει?

Radio
3.

Epic, νομίζω ότι το δικό σου σημείο παρατήρησης είναι πολύ ανώτερο απ' το δικό μου. Ασε που το δικό μου ένα ανατολικό. Οχι δηλαδή ότι βλέπουμε και ανατολή, που να δείς μεσα σ' αυτή την αιώνια καταχνιά. Τώρα που το σκέφτομαι, οι άνθρωποι εδώ δεν έχουν δεί ποτέ ανατολή!

Oberon, μάλλον εκείνο το κορίτσι ήταν διαφορετικό. Και ήταν σε άλλο σημείο. Μάλλον πρέπει να ξαναπάω εκεί μου φαίνεται.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ