« Κορίτσια στο τηλέφωνο | Main | Hokusai »

July 06, 2011

Comments

oberon
1.

Ωραίο το δίδυμο, ωραία κι η αποδόμηση της μορφής, της υφής, της ύλης.
Αλλά απ' το δίδυμο, αν ήταν να διαλέξω σ'αυτό με τη μια ρόδα θα 'θελα να 'μουν μέσα
και να με ξαναπήγαιναν βόλτα οι κούληδες-ξαδέλφια!
Όσο για τον Miles τι να πω, ωραίο το αόρατο νήμα από 'δω ως την Κίνα.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ