« Άμυνα | Main | Δίπολο »

July 08, 2011

Comments

oberon
1.

Λόγια δεν έχω να πω, μόνο επιφωνήματα.

negentropist
2.

Έξοχες εικόνες .. σ' αυτές τις περιπτώσεις τα λόγια είναι πλεονασματικά !

PFF - For once on my life

:)

Radio
3.

oberon, χαίρομαι που έχει αντίκρυσμα :)

negentropist, καλώς τονα, κι ευχαριστώ.
Δυστυχώς δεν μπορώ να δω youtube, είναι απ' αυτά τα διαβολεμένα πράγματα που η κυβέρνησισ αποφάσισεν 'οτι κάνουν κακό στο Κινέζο (μάλλον στη βλακεία του αλλά τέλος πάντων).

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ