« Δίπολο | Main | Ομίχλη στη λίμνη »

July 12, 2011

Comments

ezak
1.

...η μουσική ταιριάζει απόλυτα,δεν θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς αφου οι bonobo είναι καταπληκτικοί...

http://www.youtube.com/watch?v=Ua2loiGHZ38

Epic
2.

ασχετο...αλλα εχει σχεση με την μουσικη που σου αρεσει...

Thievery Corporation:
Θέατρο Λυκαβητού
Πέμπτη 14 Ιουλίου
Ένα φαντασμογορικό show ήχου με visual art, 14 μουσικοί επί σκηνής, εντυπωσιακά γυναικεία φωνητικά, δυνατοί στίχοι, βραζιλιάνικη bossa nova, τζαμαϊκανή reggae, ήχοι και ρυθμοί Ινδίας και Μέσης Ανατολής και όλες οι μεγάλες επιτυχίες τους από το παρελθόν. Αυτοί είναι μόνο μερικoί από τους λόγους που μας κράτησαν εκεί...

Radio
3.

Μακάριοι οι παρεστώντες ότι αυτοί ελεηθήσονται.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ