« Μάτια από νερό | Main | Ανώνυμη κορυφή II »

August 09, 2011

Comments

Epic
1.

Ετσι πρεπει ...οι κορυφες να ειναι ανωνυμες...να δινουμε ονοματα στις μεγαλες πτωσεις και συντριβες...

Ολα αναποδα τα κανουμε εμεις οι ανθρωποι...

Marcel Duchamp
2.

έλαβε κλίση, ρέποντας προς το άκρο, αναζητώντας το προσήκον σημείο διαφυγής, το υπέρυθρο βλέμμα της θέασης σε κρίση, ανώνυμο έμβλημα μίας πίστης που κοιτάζει μία φορά ουρανό και δύο ορίζοντα

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ