« Σημείο κατανόησης | Main | Ληγμένες υποθέσεις »

February 13, 2012

Comments

Oberon
1.

...κι όσο πιο ζόρικα, τόσο πιο μακρυά πρέπει να κολυμπάμε ε? (μια βδομάδα πριν τον είδα...)

Radio
2.

Ωραίος τύπος ε;
Επαθα πλάκα και με το πιτσιρίκι. Τι φάτσα!

Oberon
3.

Από τους καλούς που όλο και λιγότερο εμφανίζονται...κι αυτοί κι ο τσαμπουκάς τους...
Με το πιτσιρίκι ακόμη γελάω!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ