« Παλιό ποδήλατο | Main | Ζόρικα τα πράματα »

February 12, 2012

Comments

napoleon
1.

κίνα ακόμα αρχηγέ?χαιρετισμούς πολλούς. κάτσε θα σε κάνω (ψιλο)follow για να σε διαβάζω. σε φόρμα σε βλέπω.
ναπολεων

Radio
2.

ελα ρε φίλε, τι έγινε; ελπίζω όλα καλά.
αυτά είναι παλιά (δες ημερομηνία), κάτι μαγγανείες που έκανα να ξεχαστώ.
Ελλάδα είμαι εδώ και λι΄γους μήνες αλλά ίσα που με πρόλαβες, ετοιμάζω βαλίτσες πάλι.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ