« Χαϊκού 3/11 | Main | Χαικού 5/11 »

November 04, 2012

Comments

Δε με λένε Μαρία
1.

Os teus olhos não são teus,são duas ave-marias

do rosário da amargura, que eu rezo todos os dias....

Λιωστικό είναι.

Radio
2.

Οντως είναι.

Τα μάτια σου δεν είναι δικά σου,
τα Άβε Μαρία
στο ροζάριο της πίκρας
που προσεύχομαι κάθε μέρα.

Κάπως έτσι;

Δε με λένε Μαρία
3.

Google translate ηταν αυτο;

Δε με λένε Μαρία
4.

Να το μεταφράσω όπως μ' αρέσει;

Radio
5.

εννοείται.
θα 'πρεπε ήδη να το έχεις κάνει

Δε με λένε Μαρία
6.

Ωραία: Os teus olhos não são teus,são duas ave-marias

do rosário da amargura, que eu rezo todos os dias...

Ντάξει;

Radio
7.

ντάξει.
σίγουρα.
ξαναβάζω το τραγούδι

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

.

  • .
    CURRENT MOON
  • Ειδοποίηση για νέο ποστ